• تعمیر، اورهال و ارتقا گیربکس
  • تعمیر، اورهال و ارتقا گیربکس
  • تعمیر، اورهال و ارتقا گیربکس

تعمیر، اورهال و ارتقا گیربکس

  • گیربکس، دمونتاژ شده و همزمان بازرسی ها و اندازه گیری های لازم انجام می شود.
  • قطعات مورد نیاز تامین و یا ساخته می شود.
  • مونتاژ گیربکس در محل دومان و یا مشتری انجام و تست های مرتبط اعمال می شود.
  • علاوه بر خدمات فوق، تحلیل علل ریشه ای خرابی و پیشنهادات ارتقا در سطوح طراحی، مونتاژ و متالورژیکی ارایه می گردد.