• بازرسی و عیب یابی گیربکس
  خدمات بازرسی و عیب یابی گیربکس
 • بازرسی و عیب یابی گیربکس
 • بازرسی و عیب یابی گیربکس
 • بازرسی و عیب یابی گیربکس
 • بازرسی و عیب یابی گیربکس

بازرسی و عیب یابی گیربکس

 • بازرسی چشمی از طریق پورت بازرسی
 • بازرسی از طریق Bore scope
 • ترموگرافی
 • شرایط کلی کاری
 • تست رنگ Contact چرخ دنده ها
 • اندازه گیری Backlash
 • تست ترک دنده ها، پوسته و سایر قطعات