تائیدیه ها و گواهی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تائیدیه ها

تائیدیه های شرکت پتروشیمی تبریز


تائیدیه شرکت پالایش نفت تبریز


تائیدیه کوپلینگ شرکت پالایش گاز خانگیران

تائیدیه ها و گواهی ها