تائیدیه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تائیدیه ها

تائیدیه های شرکت پتروشیمی تبریز

 


تائیدیه شرکت پالایش نفت تبریز


تائیدیه کوپلینگ شرکت پالایش گاز خانگیران